My Chat based on phpMyChat plus
My WonderfulWorldWide Chat
- phpMyChat - Plus (1.92-f8) -

Hướng dẫn

Những lời nói được xóa sau: 96 giờ
và những thành viên không họat động sau: 10 phút.

Hiện tại đang có 0 người đang trong phòng chát.
Hiện tại đang có 0 thành viên ẩn.

Tây ban nha Hà lan Tiếng Anh UK Tiếng Đức Tiếng ý Roma Tây ban nha Thổ nhĩ kỳ Việt nam (chọn) 
Đăng nhập ...
Tên đăng nhập :
Pass đăng nhập :  (Chỉ khi bạn được đăng ký)
Đặt lại mật khẩu
Quản lý tài khỏan

Đăng ký | Sửa đổi hồ sơ | Xóa thành viên | Người quản trị
 
Xin chọn phòng chat ...
Những phòng mặc định :
Những phòng tạo bởi người sử dụng :
Phòng riêng mặc định :
Tạo nên của mình Phòng :

Bookmark this page: Chọn "CTRL +D".

Rồi , chỉ ...

Những lệnh thêm sẵn có:
/away /buzz /demote /dice /dice2 /dice3 /high /img /mr
/room /size /sort /topic /wisp.
Những đặc tính thêm/Mod sẵn có:
Advanced Admin, Avatars, Smilies Popup, Color Drop Box, Private Popup,
Quick Menu, Logs Archive, Lurking, Color names, WorldTime, UTF-8.

Visitors Visitors Visitors Visitors
... những người đến thăm từ đó 25 Th09 2009.

© 2000-2018 The phpHeaven Team
© 2005-2018 Plus development by Ciprian M.
Thanks to all the contributors in the phpMyChat group !
Download this full chat pack from here

Owner of this chat server - Your name/chat name here